අයදුම්පත හා රැකියා තොරතුරු ලබා ගෑනීමට පහතින් ඔබගේ දුරකතන අංකය ඇතුලත් කර ලියාපදිංචි වන්න.

ඔබගේ දුරකතන අංකය ඇතුළත් කරන්න.

T&C Apply

**Daily 8.90+tax, per msg 1.40, Mobitel 6.00+tax.

දුරකතන අංකය තහවුරු කිරීම

නැවත PIN අංකය ඉල්ලීමට මෙතන ඔබන්න.